fbpx

Stichting Critical Alignment Algemene Voorwaarden

– Yoga Studio’s & Lessen –

 

Artikel 1 | Begrippen

1. Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door Stichting Critical Alignment staan op de website van Stichting Critical Alignment (www.criticalalignment.nl) en op www.momoyoga.com/critical-alignment-yoga/

2. Stichting Critical Alignment is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 78076854 en is gevestigd te Amsterdam, Back-Upstraat 1.

3. Deelnemer/ Yogi: persoon die deelneemt aan de yogalessen, workshops en/of trainings van Stichting Critical Alignment.

4. Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en Stichting Critical Alignment komt tot stand door betaling van de deelnemer voor de yogales, workshop of training van Stichting Critical Alignment.

5. Inschrijvingsformulier; formulier om je aan te melden voor een (maandelijks) lidmaatschap en in te vullen en te ondertekenen door de deelnemer om informatie te verstrekken en toestemming te geven aan Stichting Critical Alignment om bijdragen te innen via automatische betaling.

6. Lidmaatschap: een door Stichting Critical Alignment uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van yogales bij Stichting Critical Alignment.

7. Losse les: een eenmalige door deelnemer te volgen yogales bij Stichting Critical Alignment welke voorafgaand aan de les door deelnemer wordt aangekocht, anders dan op basis van een lidmaatschap.

8. Prijs: de totaalprijs van een yogales, workshop, training of teacher training inclusief BTW.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle losse lessen, workshops, trainingen en abonnementen. De Algemene Voorwaarden worden vooraf ter beschikking gesteld aan de Deelnemer en door deel te nemen aan een yogales, workshop of training van Stichting Critical Alignment gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Stichting Critical Alignment behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de op de website van Stichting Critical Alignment (www.criticalalignment.nl) en op www.momoyoga.com/critical-alignment-yoga/

Artikel 3 | Lidmaatschap, abonnementen en losse lessen

1. Deelnemers kunnen losse yogalessen volgen, lessen of op basis van een abonnement of op basis van een strippenkaart.

2. De Deelnemer sluit een maandelijks abonnement af of koopt een strippenkaart waarmee de Deelnemer kan deelnemen aan de yogalessen en activiteiten, via het reserveringssysteem Momoyoga, toegankelijk via www.momoyoga.com/critical-alignment-yoga/. De betaling geschiedt middels Ideal of creditcard.

3. Een lidmaatschap of maand abonnement (“maand-passe partout”) komt tot stand op het moment dat de Deelnemer in Momoyoga online een abonnement aanschaft en via Ideal een incasso betalingsopdracht heeft gedaan (en door Stichting Critical Alignment is ontvangen).  Let wel op dat automatische incasso bij sommige creditcards niet verricht kunnen worden. Informeer dus eerst bij je creditcard bedrijf. Deelnemer geeft Stichting Critical Alignment toestemming tot het maandelijks incasseren van de contributie bij door deze voorwaarden te accepteren bij het aankopen van het abonnement.

4. Een abonnement en een strippenkaart van Stichting Critical Alignment is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

5. Het abonnement gaat in op de datum die de Yogi zelf in Momoyoga instelt. Dat kan per direct zijn, of een datum in de toekomst. Als je een datum in de toekomst kiest en je wilt een les bijv. vandaag boeken dan verschijnt een NIET BETAALD op de inschrijving lijst. De admin moet dit handmatige aanpassen en er zal een credit van je tegoed uitgehaald worden.

6. De houdbaarheid van de strippenkaart gaat in op de dag van de eerste les van deze kaart. Vanaf deze dag is de strippenkaart “Beginnerslessen” vier maanden geldig. Lessen die na deze vier maanden niet verzilverd zijn, komen te vervallen. Voor het volgen van een volgende les, zal de deelnemer weer een nieuwe strippenkaart moeten kopen. De strippenkaart “Therapielessen” is drie maanden geldig. Lessen die na deze drie maanden niet verzilverd zijn, komen te vervallen.

7. Het opzeggen van een abonnement wordt door Yogi aangevraagd door een email te sturen naar info@criticalalignment.nl. Opzegging kan slechts tegen de eerstvolgende factuurdatum met inachtneming van drie werkdagen verwerkingstijd.

8. Het jaarabonnement welke recht geeft tot het volgen van onbeperkt yogalessen wordt in één (1) keer voldaan en is na het activeren van het abonnement 1 jaar geldig. Na 1 jaar vervalt automatisch, en zonder opzegging, het jaarabonnement.

9. Een losse les geeft recht tot het volgen van 1 yogales bij Stichting Critical Alignment welke voorafgaand aan de les moet worden betaald. De losse les kan worden aangeschaft via Momoyoga en is één maand geldig.

10. De Yogi kan bij ziekte langer dan 1 maand, de houdbaarheid van zijn of haar strippenkaart laten verlengen en /of abonnement stoppen, in overleg met Stichting Critical Alignment. Stuur hiervoor een e-mail aan info@criticalalignment.nl.

Artikel 4 | Betalingen, Prijzen en Prijswijziging

1. Alle betalingen voor een abonnement, workshop, training of losse les dienen te worden voldaan voorafgaand aan de les, workshop of training. Voorafgaand aan de les meldt de Yogi zich bij de host/teacher aan de balie.

2. Abonnementsgeld/contributie voor een abonnement worden maandelijks geïncasseerd door Stichting Critical Alignment. De geldende en meest recente prijzen voor alle yogalessen, en workshops zijn te vinden op de website van Stichting Critical Alignment en op Momoyoga.  Stichting Critical Alignment behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Elke wijziging wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief en bij de lounge/balie in de studio.

3. Als de verschuldigde betaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, blijft deelnemer alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

Artikel 5 | Reserveringen en lesrooster

1.Deelnemer (leden en nieuwe Yogi’s) kan zich vooraf online inschrijven voor een yogales via de website van Stichting Critical Alignment of Momoyoga. Stichting Critical Alignment gebruikt een boekingssysteem. Inschrijvingen voor een yogales kunnen gratis geannuleerd worden tot 1 uur voorafgaand aan de les door zelfstandig online (via de website/app van het boekingssysteem) de les te cancelen, niet per telefoon/email. Als een les volgeboekt is wordt deelnemer in de wachtlijst gezet.

2. Mocht er een afmelding zijn voor de les, dan wordt de eerste yogi op de wachtlijst automatisch ingeschreven en ontvangt per e-mail bericht. Wie als eerste op de wachtlijst staat, zal ook als eerste worden toegevoegd zodra er een plek vrij komt.

3. Stichting Critical Alignment vraagt haar deelnemer op tijd aanwezig te zijn, tenminste 10 minuten voor de les begint om de deelnemer te verzekeren van de gereserveerde plaats.

2. Het meest recente en geldende lesrooster is te vinden op de website www.momoyoga.com/critical-alignment-yoga. Stichting Critical Alignment behoudt zich het recht ten alle tijden roosterwijzigingen door te voeren. Deelnemer dient voorafgaand de les de website te checken en de les online te reserveren. Als een les wordt gecanceld, ontvangt de deelnemer die zich had ingeschreven voor desbetreffende les een email. Stichting Critical Alignment kan gesloten zijn tijdens nationale feestdagen. Aankondigingen worden gedaan via de nieuwsbrief, in de lounge van de studio (posters) en via de website ( Nieuws – Critical Alignment).

Artikel 6 | Deelname en betaling Workshop, Training en Teacher Training

Voor andere activiteiten georganiseerd door Stichting Critical Alignment, zullen aangepaste betalings- en annuleringsvoorwaarden gelden. Wel zullen zij ook gereserveerd en betaald dienen te worden via Momoyoga of via een betaalverzoek via email, die gestuurd wordt door de administratie van Stichting Critical Alignment.

Artikel 7 | Huisregels

• graag vooraf online inschrijven voor de yogales

• voorafgaand aan de les, meldt de deelnemer zich bij de host / teacher aan de balie

• deelnemer is op tijd aanwezig voor de les

• deelnemer gaat voorzichtig om met de yogamatten en ander benodigdheden

• yogamatten worden door deelnemer schoongemaakt aan het einde van de les

• schoenen worden bij binnenkomst in de studio uitgetrokken en achter gelaten in de kleedkamer.

• de studio niet met schoenen betreden

Artikel 8 | Wangedrag

1. We hebben een beleid van NUL tolerantie ten aanzien van intimidatie of wangedrag in welke vorm dan ook. Als dit beleid wordt overtreden, zullen we de dader verzoeken de studio te verlaten, met de mogelijkheid om de lokale autoriteiten te vragen de dader te verwijderen. Critical Alignment behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen.

2. Stichting Critical Alignment en haar personeel behouden zich het recht voor om toegang te weigeren aan personen/klanten die enig gedrag hebben vertoond dat op welke manier dan ook als ongepast wordt beschouwd. Ongepast gedrag kan worden gedefinieerd als, maar niet beperkt tot, intimidatie (seksueel of anderszins), ongehoorzaamheid, bedreiging, vooringenomenheid, misbruik, potentieel schadelijk gedrag, pesten of onvriendelijkheid jegens mede-yogi’s.

3. Yogi’s die gevraagd worden te vertrekken vanwege enige vorm van intimidatie of wangedrag zullen geen volledige of gedeeltelijke terugbetaling ontvangen voor het vooraf betaalde geld voor hun pakketten of producten.

4. Yogi’s die ons personeel of bedrijf bedreigen met ongepaste acties zullen permanent worden verzocht te vertrekken, en terugbetalingen worden alleen verstrekt in overeenstemming met de hierboven genoemde beleidsregels voor service- en productteruggave.

5. Van alle klanten wordt verwacht dat ze de gedragsregels van Stichting Critical Alignment volgen.

6. Stichting Critical Alignment behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huis- en beleidsregels zoals in deze voorwaarden vermeld niet naleven de toegang tot Stichting Critical Alignment te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende persoon te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de workshop of training te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschaps- of lesgeld.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

Deelname aan de yogalessen, workshop of trainings van Stichting Critical Alignment, en het achterlaten van spullen in de kleedkamer, lounge of yogazalen zijn voor eigen risico van de deelnemer. Stichting Critical Alignment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan yogalessen, workshops of trainings bij, of verzorgd door, Stichting Critical Alignment.

Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

Ondanks dat Stichting Critical Alignment met gekwalificeerde docenten werkt en voor lessen, workshops en trainings van hoge kwaliteit zorgt, bestaat toch de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een yogales, workshop of training bij, of verzorgd door Stichting Critical Alignment, aanvaardt deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de yogales, workshop of training. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Deelnemer voert de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met lichamelijke beperkingen. Deelnemer luistert goed naar de signalen van zijn/haar lichaam, handelt hier zorgvuldig naar en voert geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.

Artikel 10 | Toepasselijk recht / geschillen

1.Op alle lidmaatschappen, overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Bij eventuele geschillen verband houdende met een lidmaatschap, contributie, workshop, training en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere diensten van of bij Stichting Critical Alignment is de rechtbank in Amsterdam bevoegd.

Artikel 11 | Persoonsgegevens

Voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor het verzenden van nieuwsbrieven of service mails via een mailinglijst (Mailchimp), voor het service via Momoyoga en voor de administratie verzamelt Stichting Critical Alignment persoonsgegevens van de deelnemers. Stichting Critical Alignment gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet en regelgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Stichting Critical Alignment geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door Stichting Critical Alignment gebruikt om deelnemers en leden te informeren over activiteiten van Stichting Critical Alignment, evenals het communiceren van eventuele roosterwijzigingen. Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van Stichting Critical Alignment evenals kenbaar maken indien de persoon geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie door Stichting Critical Alignment, door een email te sturen naar info@criticalalignment.nl.

***

© Stichting Critical Alignment, Januari 2024