fbpx

Stichting Critical Alignment Algemene Voorwaarden

– WEB-SHOP –

 

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 54537398.
E-mailadres: info@criticalalignment.nl
BTW nummer: 084209069.B02


Artikel 1 | Critical Alignment & Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Stichting Critical Alignment. Door te bestellen geef je aan met deze Voorwaarden akkoord te gaan. Op verzoek zullen deze Voorwaarden kosteloos toegezonden worden.

2. Stichting Critical Alignment (hierna: Critical Alignment) is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 78076854 en is gevestigd te Amsterdam, Back-Upstraat 1.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Stichting Critical Alignment behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de op de website van Stichting Critical Alignment (www.criticalalignment.nl)

Artikel 2 | Overeenkomst en Bestelling

1. De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat je de bestelling plaatst door op de knop “Plaats bestelling” te klikken op het bestelformulier (het laatste formulier in het bestelproces met productbeschrijving en factuuradres). Critical Alignment verwerkt je bestelling nadat je deze bij ons hebt geplaatst door middel van het bestelformulier op de website.

2. Ter bevestiging van je bestelling ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mail adres. Indien je onverhoopt geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch van kracht.

3. Critical Alignment doet haar best de afbeeldingen van de producten zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend en/of kunnen rechten aan worden ontleend.

4. De prijzen op de website van Critical Alignment zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. Critical Alignment heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.

5. Critical Alignment is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Als een dergelijk geval zich voordoet, deelt Critical Alignment dit binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie, aan de wederpartij mee.

Artikel 3 | Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen op Critical Alignment zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Critical Alignment kan niet aan haar aanbieding worden gehouden, indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging.

2. Kortingscodes, uitgegeven door Critical Alignment, kunnen te allen tijde en zonder enkele opgaaf van reden op inactief worden gezet.

Artikel 4 | Verzendkosten

Critical Alignment rekent altijd verzendkosten, zowel binnen Nederland als bij internationale verzendingen. De kosten van de verzending worden getoond in het orderproces voordat je besteld.

Artikel 5 | Levering

1. Critical Alignment streeft ernaar om je bestelling binnen Nederland binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 10 werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (omdat de bestelling bijvoorbeeld tijdelijk niet op voorraad is) of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen 62 uur (zegge: tweeënzestig) na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heb je het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

2. Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld.

3. Indien Critical Alignment gegevens van je nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat je deze juist en volledig aan Critical Alignment ter beschikking hebt gesteld.

4. Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor eigen rekening.

Artikel 6 | Afhalen

1. In plaats van de bestelling te laten bezorgen door DPD kun je ervoor kiezen de bestelling op te halen bij de Back-upstraat 1 in Amsterdam. Deze optie kun je aangeven tijdens het bestelproces. Op deze manier betaal je geen verzendkosten voor je bestelling bij Critical Alignment.

2. Nadat je je bestelling hebt geplaatst en je de bevestigingse-mail hebt ontvangen, zal in overleg worden afgesproken wanneer je de tools kan ophalen op de Back-upstraat 1 in Amsterdam.

Artikel 7 | Verzending & Transport

1. Gedurende het transport van de producten zal Critical Alignment het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Het risico gaat op jou over op het moment van aflevering.

2. Critical Alignment verzendt pakketten via de pakketpost-dienst van DPD.

3. De bezorger van DPD laat een kennisgeving achter bij geen gehoor (wanneer je niet thuis bent). Op de kennisgeving staat een “Niet Thuis” code. Door in te loggen op https://www.dpd.com ontvangen en daar de code in te voeren kun je zelf aangeven wanneer je het pakket bezorgd wilt hebben. De precieze instructies staan op het briefje en op de website van DPD.

Artikel 8 | Betalen en Betaalmogelijkheden

1. Bij Critical Alignment kun je kiezen uit 4 (zegge: vier) veilige manieren van betalen: iDeal, Mastercard, Visa en PayPal.

2. Betalingen met Mastercard, Visa, of iDEAL verlopen via beveiligde verbindingen van Multisafepay. Multisafepay behoort tot de meest betrouwbare betaalplatformen van Nederland.

3. Als je bij betaalmethodes voor de optie PayPal kiest vindt je betaling plaats via een beveiligde verbinding bij PayPal.

4. Critical Alignment blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de aankoopprijs en eventuele andere aan Critical Alignment verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Artikel 9 | Zichttermijn

  1. Critical Alignment streeft ernaar dat al haar klanten tevreden zijn over de aankoop bij Critical Alignment. Wanneer je niet tevreden bent over je aankoop, kunt je na ontvangst van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen terugzenden naar:

Stichting Critical Alignment / Back- upstraat 1 / 1033 NX Amsterdam

Je kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen. Hiervan hoort Critical Alignment binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen via het contactformulier op de website de hoogte te worden gesteld, waarna je het retourformulier invult. Het retourformulier wordt meegestuurd met de door jouw bestelde artikelen.

2. De kosten van terugzending zijn voor jouw rekening.

3. Terugbrengen of -zenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde, verpakte staat is, niet is gewassen en is voorzien van de originele en onbeschadigde verpakking. Critical Alignment behoudt zich het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar mening van Critical Alignment niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.

4. Mocht je het artikel willen ruilen dan dien je Critical Alignment hiervan binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website. Hierin dien je te melden dat je een artikel wil ruilen, je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer van het te ruilen artikel en aan te geven welk artikel je als vervanging wilt ontvangen. Zodra wij het te retourneren artikel hebben ontvangen en gecontroleerd sturen wij je het nieuwe artikel toe.

5. Mocht je het artikel willen terugzenden en je geld terug willen dan dien je Critical Alignment hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website, binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst. Hierin dien je te melden dat je een artikel wilt terugzenden, je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer. De terugbetaling, verminderd met de verzend- en verpakkingskosten, zal na ontvangst en controle uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen plaatsvinden.

6. Je kunt je artikelen retourneren bij ons Hoofdkantoor:
Critical Alignment / Back- upstraat 1/ 1033 NX Amsterdam.

Je dient dit eerst via het contactformulier op de website aan te geven en de te retourneren artikelen mee te nemen. Je kunt de artikelen enkel afgeven op ons hoofdkantoor, niet ruilen. Critical Alignment overhandigt het aankoopbedrag niet contant, je krijgt het aankoopbedrag binnen 30 (zegge: dertig) dagen teruggestort op je bankrekening. Let wel; het retourneren van artikelen via de studio/het hoofdkantoor kan alleen bij bovengemelde locatie van Critical Alignment en niet bij de andere studio’s.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Critical Alignment voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Critical Alignment.

Artikel 11 | Overmacht

1. In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke Critical Alignment niet aan te rekenen zijn.

2. In geval van overmacht waardoor Critical Alignment niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmacht toestand. Na 30 (zegge: dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 12 | Garantie

1. Critical Alignment garandeert dat de door ons te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor wij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dien je zelf te verifiëren of het gebruik van het artikel geschikt is voor het gebruik aldaar.

2. Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, en in ieder geval binnen de gestelde zichttermijn van 14 dagen, te onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

3. Na verloop van de in dit artikel omschreven garantietermijn is Critical Alignment gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

4. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Critical Alignment, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 13 | Copyright foto’s en afbeeldingen

1. Op alle fotos en afbeeldingen die getoond zijn/worden op Critical Alignment is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Dit betekent dat Critical Alignment eigenaar is van alle Intellectuele eigendomsrechten die (kunnen) rusten op het beeldmateriaal. Zonder schriftelijke toestemming van Critical Alignment mogen de fotos en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

2. Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Critical Alignment, word je gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij je ingediend.

Artikel 14 |Geschillen, toepasselijk recht / geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Critical Alignment partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Critical Alignment zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

3. Op alle, overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. Bij eventuele geschillen verband houdende met een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel het afnemen van producten van of bij Stichting Critical Alignment is de rechtbank in Amsterdam bevoegd.

Artikel 15: Persoonsgegevens 

Voor het uitvoeren van de overeenkomst, het verwerken van de bestelling, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor het verzenden van nieuwsbrieven of service mails via een mailinglijst (Mailchimp) en voor de financiële administratie verzamelt Critical Alignment persoonsgegevens. Critical Alignment gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet en regelgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Critical Alignment gebruikt de persoonsgegevens voor het doel waarvoor zij die verkregen heeft en geeft de persoonsgegevens nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van Stichting Critical Alignment evenals kenbaar maken indien de persoon geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie door Stichting Critical Alignment, door een email te sturen naar info@criticalalignment.nl.

Vragen

Heb je na het lezen van onze Voorwaarden nog vragen, dan kun je deze via ons contactformulier tellen.

***

© Stichting Critical Alignment, Januari 2024